<

Testament u notariusza, jakie dokumenty są potrzebne?

Blog

Testament u notariusza, jakie dokumenty są potrzebne?

2 listopada, 2022
Testament u notariusza, jakie dokumenty są potrzebne?

Sporządzanie testamentu to jedna z czynności, którą przeprowadza notariusz. Testament notarialny jest prawnie wiążącym dokumentem, który zapewnia, że w razie śmierci Twój majątek trafi do osób przez Ciebie wyznaczonych.

Testament notarialny jest prostym i skutecznym sposobem zapewnienia, że Twoje życzenia zostaną zrealizowane po twojej śmierci. Testament notarialny jest wysoce sformalizowaną czynnością prawną, za pomocą której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek własnej śmierci. Treść testamentu spisanego w kancelarii notarialnej wskazuje osobę lub osoby, które spadkodawca powołuje do spadku. Testament notarialny gwarantuje, że w przypadku śmierci spadkodawcy jego majątek trafi do wskazanych przez niego osób. Jest to najbezpieczniejsza forma zarządzania majątkiem. Możliwe jest jego swobodne modyfikowanie, bądź też częściowe/całkowite odwołanie w dowolnym momencie życia spadkodawcy. Testament ważny jest dopiero po śmierci testatora. Testament spisywany jest zawsze w obecności osoby, która jest testatorem i dotyczy jedynie rozrządzania majątkiem jednej osoby. Obowiązkiem notariusza jest sporządzenie testamentu zgodnie z wolą spadkodawcy i zgodnie z przepisami prawa. Kancelaria notarialna przechowuje oryginał sporządzonego aktu, a spadkodawca otrzymuje wypis aktu notarialnego. Można również wpisać testament do Notarialnego Rejestru Testamentów bez ponoszenia żadnych kosztów.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby sporządzić testament u notariusza, należy przygotować odpowiednie dokumenty, między innymi: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby sporządzającej testament, dane osób wskazanych w testamencie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia oraz numer PESEL), numer księgi wieczystej lub informacje dotyczące prawa do lokalu, jeżeli mają stanowić przedmiot zapisu windykacyjnego.

Podobne artykuły