Wymagane dokumenty

Co jest konieczne?

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie (85 §1), podczas dokonywania czynności notarialnej, osoba biorąca w niej udział jest zobowiązana przedstawić notariuszowi ważny dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu w celu stwierdzenia tożsamości.

Poniżej znajduje się przykładowy wykaz wymaganych dokumentów do podpisania aktu notarialnego w konkretnych sytuacjach. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i może być wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów. W związku z tym zapraszam do kontaktu z moją kancelarią w celu potwierdzenia ostatecznej ich listy.

Do sporządzenia aktu notarialnego wymagane są:

 • dane stron (w przypadku osób fizycznych): imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania i adres do korespondencji, PESEL, NIP. Wszystkie te informacje należy przekazać notariuszowi wcześniej, a w dniu podpisywania aktu notarialnego należy przedstawić ważny dokument tożsamości,

 • dane stron (w przypadku osób prawnych, spółek osobowych lub osób prowadzących działalność gospodarczą): aktualny odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP. Członkowie organów wraz z ich pełnomocnikami są zobowiązani podać takie dane, jak osoby fizyczne.

Do udzielenia pełnomocnictwa wygrane są:

 • ważny dokument tożsamości osoby upoważniającej (dowód osobisty lub paszport oraz jej NIP),

 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),

 • opis nieruchomości (numer księgi wieczystej, lokalizacja i powierzchnia nieruchomości).

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia wymagane są:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,

 • odpis aktu małżeństwa spadkodawcy (gdy do dziedziczenia powołany jest małżonek),

 • odpisy aktów urodzenia (osoby niezamężne) i małżeństwa (osoby pozostające w związku małżeńskim) pozostałych spadkobierców,

 • odpis aktu zgonu tej osoby (jeśli którykolwiek ze spadkobierców lub zstępnych zmarłego nie żyje),

 • numer PESEL i ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

 • testament (w przypadku, gdy został sporządzony),

 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości, które wchodzą w skład spadku.

Do przyjęcia lub odrzucenia spadku wymagane są:

 • odpis skrócony aktu zgonu,

 • testament, jeżeli został sporządzony,

 • imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich spadkobierców ustawowych.

Do sporządzenia testamentu wymagane są:

 • ważny dokument tożsamości osoby sporządzającej testament,

 • dane spadkobiercy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),

 • opis nieruchomości (numer księgi wieczystej, lokalizacja nieruchomości, jej powierzchnia), gdy osoba sporządzająca testament chce wskazać konkretną nieruchomość.

Do sporządzenia umów majątkowych małżeńskich wymagany jest:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

Do poddania się egzekucji wymagana jest:

 • umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji.

Do sporządzenia umów dotyczących zbycia (np. sprzedaż, darowizna) lokali stanowiących odrębną własność wymagane są:

 • odpis z księgi wieczystej (w przypadku księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym wystarczy numer księgi wieczystej),

 • informacje dotyczące ceny, sposobu zapłaty i wartości rynkowej lokalu,

 • informacje dotyczące wydania nieruchomości do posiadania przez nabywcę,

 • podstawa nabycia lokalu (dokument, na podstawie którego nabyto lokal),

 • jeżeli lokal został nabyty w drodze spadku, w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności

 • nieruchomości zawartej od 2007 r. wymagane jest zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu spraw podatkowych,

 • jeżeli cena jest pokrywana z kredytu bankowego, wymagana jest umowa kredytowa i zaświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz informacja o tym, czy na zabezpieczenie kredytu będzie ustanawiana hipoteka w akcie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy