<

Akt notarialny

Czynności notarialne

Akt notarialny

Akt notarialny to dokument urzędowy sporządzany przez notariusza. Jest ważną formą dokonania czynności prawnej, np. przeniesienia własności nieruchomości, sprzedaży lub darowizny nieruchomości. Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu. Zgodnie z prawem notariusz jest zobowiązany do przechowywania oryginału aktu notarialnego w swojej kancelarii przez 10 lat. Po tym okresie oryginały aktów notarialnych są przekazywane do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Strony czynności otrzymują wypisy aktów notarialnych.

Akt notarialny Lublin

Kancelaria Notarialna Amelii Pachuckiej-Kutrzuby w Lublinie zajmuje się sporządzaniem:

  • aktów notarialnych darowizn, sprzedaży, zamiany nieruchomości, zniesienia współwłasności

  • oświadczeń o ustanowieniu hipoteki lub służebności,

  • aktów notarialnych umów majątkowych małżeńskich,

  • aktów notarialnych działu spadku ,

  • testamentów, w tym testamentów z zapisami windykacyjnymi,

  • pełnomocnictw ,

  • aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • protokołów ze zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

  • umów/ statutów spółek, np. spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej

  • podziałów majątku wspólnego małżonków

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy