<

Jakie dokumenty do notariusza przy sprzedaży działki?

Blog

Jakie dokumenty do notariusza przy sprzedaży działki?

4 lutego, 2023
sprzedaż działki notariusz lublin

Notariuszem jest osoba, która jest upoważniona przez organ państwowy powołany przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności notarialnych i innych ważnych prawnie czynności.

W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej na początku należy przygotować dla notariusza takie dokumenty, jak: numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej ze Starostwa, zaświadczenie o rewitalizacji z Gminy, zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z Gminy, zaświadczenie o lasach ze Starostwa, umowa kredytowa razem z zaświadczeniem banku, by ustanowić hipotekę (wówczas, gdy strona kupująca posługuje się kredytem).

Należy pamiętać, że jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny (po 1 stycznia 2007 r.), notariusz wymaga również zaświadczenia z urzędu skarbowego o podatku od spadków i darowizn. Sprawa małżonków i kupujących i sprzedających nie ma znaczenia – jeżeli małżeństwo zostało rozwiązane (np. rozdzielność majątkowa, zwana zwykle umową małżeńską), notariusz żąda jej złożenia. W sytuacji, gdy na nieruchomość została już ustanowiona hipoteka, wymagane jest zaświadczenie od wierzyciela hipoteki (banku) o wysokości aktualnego zadłużenia, a jeśli kredyt został już spłacony, zaświadczenie od wierzyciela o wyrażeniu zgody na umorzenie hipoteki z księgi wieczystej. Wszystkie powyższe informacje i dokumenty będą przydatne w procesie tworzenia aktu notarialnego. Każdy przypadek jest inny – notariusz przygotowuje treść aktu notarialnego w oparciu o indywidualne przypadki.

Podobne artykuły