<

Jak przeprowadzić dział spadku u notariusza?

Blog

Jak przeprowadzić dział spadku u notariusza?

8 marca, 2023

Po śmierci bliskiej osoby często majątek dziedziczy kilku członków rodziny i trzeba go sprawiedliwie podzielić. Można to zrobić poprzez zniesienie współwłasności w drodze sądowego lub umownego podziału spadku u notariusza. Umowa o dział spadku zawierana jest za zgodą spadkobierców. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzić dział spadku u notariusza.

Co to jest dział spadku u notariusza?

Dział spadku jest to czynność prawna polegająca na podziale (ustawowym lub testamentowym) majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców powołanych do dziedziczenia w drodze stwierdzenia praw do spadku. Umowny dział spadku przed notariuszem wiąże się z większymi nakładami finansowymi niż w sądzie, jednakże proces ten jest o wiele szybszy i bezstresowy. Warto pamiętać o tym, że umowny dział spadku może być dokonany tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie strony zgadzają się na ten sposób podziału.

Jakie są koszty z tym związane?


Koszty związane z podziałem majątku u notariusza to między innymi:

  • koszty związane z taksą notarialną – ich wysokość zależy od wartości majątku spadkowego
  • koszty związane z potrzebnymi dokumentami – ich wysokość zależy od rodzaju dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przede wszystkim należy przedstawić: ważny dokument tożsamości np. dowód osobisty, dokument stwierdzający nabycie spadku, np. akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa kredytowa i oświadczenie banku o udzieleniu kredytu (jeśli przedmiotem jest np. mieszkanie finansowane ze środków z kredytu bankowego), zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, które stwierdza, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub zainteresowany został zwolniony z zobowiązania podatkowego.

Jakie dane osobowe są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego?

Aby możliwe było sporządzenie aktu notarialnego, należy podać imię/imiona i nazwisko, imię ojca i matki, pesel, datę urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, adres do korespondencji, rodzaj dokumentu tożsamości wraz z numerem i terminem ważności, obywatelstwo, a także stopień pokrewieństwa/powinowactwa.

Podobne artykuły