<

Co to jest testament i czy można go podważyć?

Blog

Co to jest testament i czy można go podważyć?

2 maja, 2023
notariusz-lublin-dokumenty

Testament to akt ostatniej woli, w którym osoba fizyczna (testator) wyraża swoją wolę co do sposobu rozporządzenia swoim majątkiem po swojej śmierci. Przez spisanie testamentu określa on, kto ma być jego spadkobiercą i w jakim stopniu będzie się dzielić spadkiem. Testament może zawierać również inne postanowienia np. ustanowienie opiekuna dla dzieci niepełnoletnich, rozdysponowanie szczególnymi przedmiotami wartości, czy wyrażenie życzenia co do pochówku.

Testament ma na celu:

  • Zapewnienie, że wola testatora zostanie wykonana po jego śmierci. Wiele problemów może wyniknąć z różnych oczekiwań spadkobierców, czy testamentów ustnych, w szczególności, gdy rodzina jest rozbudowana.
  • Ochrona interesów dzieci niepełnoletnich lub osób wymagających opieki.
  • Ułatwienie planowania spadku (np. w przypadku długów, czy znaczących nakładów finansowych na konkretne osoby).

Czy można podważyć testament?

Zgodnie z art. 945 KC

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.
§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

W związku z tym jest możliwe podważenie testamentu w formie: ustnej, pisemnej oraz w formie aktu notarialnego. Aby podważyć testament muszą istnieć ku temu powyższe przesłanki. Wówczas osoba zainteresowana może podnieść zarzut o nieważność testamentu tylko i wyłącznie na drodze sądowej.

Podobne artykuły