<

Podział majątku wspólnego – jak przebiega proces notarialny?

Blog

Podział majątku wspólnego – jak przebiega proces notarialny?

7 maja, 2024
podział majątku u notariusza małżeństwo


Podział majątku wspólnego to jeden z najczęstszych tematów, z którym spotykają się polskie kancelarie notarialne. Rozstanie czy rozwód to trudny czas dla obu stron, a podział wspólnie nabytego majątku może stać się dodatkowym źródłem stresu. Zrozumienie procesu notarialnego może jednak znacznie ułatwić przejście przez tę procedurę. Poniżej wyjaśniamy, jak przebiega podział majątku wspólnego w Polsce przy udziale notariusza.

1. Decyzja o podziale majątku
Podział majątku może być przeprowadzony na podstawie zgody obu stron. Małżonkowie mogą uzgodnić między sobą sposób podziału majątku lub, w przypadku braku porozumienia, skierować sprawę do sądu. Najprostszym i najszybszym sposobem jest jednak uzgodnienie warunków podziału i sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.

2. Wybór notariusza
Każda ze stron może wybrać notariusza, do którego najbardziej ma zaufanie. Ważne jest, aby notariusz był obiektywny i neutralny. Można również skorzystać z polecenia lub wyszukać notariusza w swoim rejonie.

3. Przygotowanie dokumentów
Do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne są odpowiednie dokumenty. Zazwyczaj są to: akt małżeństwa, wykaz majątku (np. dokumenty własności nieruchomości, pojazdów, wyciągi bankowe), a także dowody osobiste stron. Przed wizytą u notariusza warto skonsultować się w kancelarii, jakie dokładnie dokumenty będą potrzebne.

4. Spotkanie u notariusza
Podczas spotkania notariusz zapoznaje się z dokumentami i intencjami stron. Następnie, na podstawie przedstawionych informacji, sporządza projekt umowy podziału majątku. Strony mają możliwość dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

5. Podpisanie aktu podziału
Gdy obie strony zaakceptują warunki umowy, następuje podpisanie aktu notarialnego. Notariusz poświadcza podpisy stron, co nadaje dokumentowi moc prawną. W momencie podpisania aktu, majątek staje się oficjalnie podzielony zgodnie z ustaleniami.

6. Opłaty notarialne
Notariusz przed podpisaniem umowy informuje strony o dokładnej kwocie opłat, które obejmują taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz ewentualne inne koszty administracyjne.

7. Co dalej po podziale?
Po podpisaniu aktu podziału każda ze stron ma prawo do dysponowania swoją częścią majątku zgodnie z ustaleniami. W przypadku nieruchomości może być konieczne dokonanie dodatkowych wpisów w księgach wieczystych.

Podział majątku wspólnego przy pomocy notariusza to sposób na szybkie i formalne rozwiązanie kwestii majątkowych. Dzięki mediacji notariusza, cały proces przebiega sprawnie i z poszanowaniem praw obu stron. To rozwiązanie pozwala uniknąć wielu nieporozumień i konfliktów, które często towarzyszą rozstaniom.

Podobne artykuły