<

Umowa darowizny

Czynności notarialne

Umowa darowizny

Umowa darowizny jest zawierana u notariusza i polega na nieodpłatnym przekazaniu korzyści obdarowanemu kosztem majątku darczyńcy. Zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem własnego majątku, stanowi istotę umowy darowizny. W przypadku darowizny nieruchomości, zawsze niezbędny jest akt notarialny. Jeśli darczyńca popadnie w niedostatek przed dokonaniem darowizny, umowa darowizny może być odwołana. Natomiast gdy darczyńca popadnie w niedostatek po wykonaniu darowizny, obdarowany ma obowiązek zapewnić darczyńcy niezbędne środki do życia lub zwrócić kwotę darowizny. Jeśli obdarowany postępuje rażąco niewdzięcznie wobec darczyńcy (np. złośliwie wyrządzi mu krzywdę lub szkodę majątkową), wówczas mają zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i darowizna może zostać odwołana. Istotą umowy darowizny jest brak konieczności świadczeń wzajemnych. Wybór notariusza: Proces rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego notariusza. W Polsce notariusz to osoba wykształcona prawnie i uprawniona do dokonywania czynności notarialnych. Wybór notariusza może zależeć od lokalizacji, dostępności i doświadczenia. Notariusz pełni kluczową rolę w procesie zawarcia umowy darowizny, zapewniając zgodność dokumentu z przepisami prawa. Konsultacja i przygotowanie: Przed podpisaniem umowy darowizny, obie strony, czyli darczyńca i obdarowany, spotykają się z notariuszem w celu omówienia szczegółów umowy. W trakcie tej konsultacji notariusz pomaga ustalić, co dokładnie jest przedmiotem darowizny, jakie składniki majątku lub prawa są przekazywane oraz czy występują jakieś warunki lub ograniczenia w umowie. Akt notarialny: Na podstawie ustaleń z konsultacji, notariusz przygotowuje akt notarialny zawierający umowę darowizny. Ten dokument musi być sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i zawierać jasny opis darowanego mienia lub praw, wartość darowizny, dane tożsamości stron oraz ewentualne klauzule lub warunki umowy. Podpisanie aktu notarialnego: Akt notarialny zostaje podpisany przez obie strony w obecności notariusza. Notariusz pełni rolę świadka, monitorując proces podpisywania dokumentu. Jego obecność i udział są ważne, aby potwierdzić autentyczność i dobrowolność zawarcia umowy darowizny. Uwierzytelnienie dokumentu: Po podpisaniu aktu notarialnego notariusz dokonuje uwierzytelnienia dokumentu. Oznacza to, że potwierdza on, że umowa darowizny jest zgodna z przepisami prawa i ma pełną moc prawną. Ten etap jest niezwykle istotny, aby umowa była wiążąca i chroniła prawa obu stron. Rejestracja i opłaty: W Polsce umowy darowizny związane z nieruchomościami muszą być zarejestrowane w odpowiednim urzędzie rejestru, na przykład w sądzie rejonowym. Ponadto, umowa darowizny może podlegać opodatkowaniu od darowizny, co może wpłynąć na wysokość opłat i podatków, które strony muszą uiścić. Przechowywanie dokumentu: Po uwierzytelnieniu aktu notarialnego, notariusz zobowiązuje się przechowywać dokument w bezpiecznym miejscu, co jest ważne w celu zachowania jego integralności i dostępu do niego w przypadku ewentualnych sporów czy konieczności udowodnienia zawarcia umowy.

Umowa darowizny Lublin

Kancelaria Notarialna Amelii Pachuckiej-Kutrzuby w Lublinie zajmuje się sporządzaniem:

  • aktów notarialnych darowizn, sprzedaży, zamiany nieruchomości, zniesienia współwłasności

  • oświadczeń o ustanowieniu hipoteki lub służebności,

  • aktów notarialnych umów majątkowych małżeńskich,

  • aktów notarialnych działu spadku ,

  • testamentów, w tym testamentów z zapisami windykacyjnymi,

  • pełnomocnictw ,

  • aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • protokołów ze zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

  • umów/ statutów spółek, np. spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej

  • podziałów majątku wspólnego małżonków

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy