<

Sporządzanie protestów weksli

Czynności notarialne

Sporządzanie protestów weksli

Sporządzanie protestów weksli to istotny proces w dziedzinie finansów i prawa, który ma na celu zabezpieczenie praw i interesów stron uczestniczących w transakcjach wekslowych. Weksel to dokument finansowy, który stanowi pisemne zobowiązanie jednej strony (trasanta) do zapłaty określonej kwoty innej stronie (trasatariuszowi) w określonym terminie. W przypadku, gdy trasatariusz nie ureguluje zobowiązania wekslowego, trasant ma możliwość wystosowania protestu wekslowego. Protest ten stanowi formalne oświadczenie, że weksel nie został uregulowany, co otwiera drogę do podjęcia dalszych kroków prawnych. Procedura sporządzania protestu wekslowego jest precyzyjna i wymaga przestrzegania określonych form i terminów. Najpierw trasant musi stawić się przed notariuszem lub innym uprawnionym urzędnikiem w celu sporządzenia protestu wekslowego. Po sporządzeniu protestu wekslowego, trasant może skorzystać z pomocy prawnika w celu rozpoczęcia postępowania sądowego w celu odzyskania środków finansowych związanych z nieuregulowanym wekslem.

Przygotowywanie protestów weksli

Art. 85 Protest sporządza notariusz.

Art. 86 Protest zawiera:
1) nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany;

2) stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo że nie można było odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa lub mieszkania;

3) oznaczenie miejsca i dnia, w których wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać;

4) oznaczenie, ile egzemplarzy wekslu przedstawiono i jakie;

5) podpis organu, sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu. Jeżeli trasat zażąda, aby mu weksel nazajutrz przedstawiono ponownie do przyjęcia, należy o tym zaznaczyć w proteście.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy