<

Protokół notarialny

Czynności notarialne

Protokół notarialny

Notariusz to osoba, która odgrywa ważną role w wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy chodzi o spisywanie ważnych dokumentów. W takim przypadku nieodłącznym elementem jest protokół notarialny, który jest sporządzany w formie aktu notarialnego. Jest to procedura standardowa w przypadku walnych zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki protokołowi można mieć pewność, że ustanowione umowy są zgodne z prawem. Wymóg sporządzenia protokołu może wynikać z różnych przepisów i dokumentów, takich jak: ustawa, statut, umowa, regulamin, inny akt o charakterze wewnętrznym danej osoby prawnej.

Protokół notarialny Lublin

Zgodnie z Artykułem 104 prawa o notariacie, notariusz ma obowiązek sporządzać protokoły w następujących przypadkach:

– z walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółdzielni, stowarzyszeń, spółek i innych osób prawnych, gdy jest to wymagane przez prawo.
– w celu udokumentowania przebiegu określonych czynności i zdarzeń, które mają skutki prawne.
– podczas przyjmowania do przechowania ważnych dokumentów, papierów wartościowych i pieniędzy.
– w związku ze stawiennictwem stron i składanymi przez nie oświadczeniami.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy